Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij
Zaloguj się, by móc dodać swoje przepisy i wejść do naszego pysznego, kulinarnego świata!
Login
Hasło
Nie posiadasz konta? Nic prostszego. Zarejestruj się.

Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa warunki korzystania z Bloga.

 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, poniższym pojęciom nadaje się określone znaczenie:

  1. Usługodawca - Emocni.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-511, przy ul. Nowogrodzkiej 31, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444844, kapitał zakładowy 5000 zł, legitymującą się numerem REGON 341299101 i numerem NIP 701 034 85 24,

  2. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga,

  3. Blog/ Usługa – usługa świadczona nieodpłatnie przez Usługodawcę, polegająca na udostępnianiu Użytkownikom platformy służącej do prowadzenia dzienników, internetowych z przepisami kulinarnymi i udostępniania ich innym Użytkownikom oraz innym internautom,

  4. Serwis- strona internetowa, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, dostępna pod adresem www.slodko-ostro.pl,

  5. Materiały – treści tekstowe oraz wizualne publikowane przez Użytkownika w Serwisie.


USŁUGA

 1. Warunkiem korzystania z Usługi założenie konta oraz dostęp do urządzenia posiadającego dostęp do internetu oraz przeglądarkę internetową obsługującą protokół https i javascript.

 2. Do założenia konta potrzebne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 3. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zamknąć konto i zaprzestać korzystania z Bloga. Zastrzega się jednak, że treści dotychczas zamieszczone pozostają integralną częścią serwisu, po poddaniu ich anonimizacji tj. pozbawienia możliwości skojarzenia przez innych Użytkowników oraz internautów wprowadzonych treści z kontem byłego Użytkownika.


PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik, może umieszczać na Blogu jedynie Materiały, co do których przysługują mu prawa autorskie w niezbędnym zakresie.

 2. Użytkownik umieszczając na Blogu Materiały zawierające wizerunek osób trzecich zobowiązany jest uprzednio uzyskać zgodę tych osób, w prawem przewidzianej formie.

 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane przez niego Materiały.

 4. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa, treści umieszczonych przez osoby trzecie w formie komentarzy przy jego zamieszczonych przez niego materiałach na Blogu.

 5. Usługodawca może samodzielnie usuwać niezgodne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub naruszające prawem chronione interesy osób trzecich umieszczone przez Użytkowników lub osoby trzecie.

 6. Użytkownicy zobowiązani się do umieszczania w Serwisie jedynie Materiałów zgodnych z Regulaminem, o normami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego.

 7. Gdy Użytkownik zachował się niezgodnie z Regulaminem, Usługodawca może wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia naruszeń. W przypadku, gdy Użytkownik w sposób niezwłoczny nie zaprzestanie naruszeń i nie usunie ich skutków, Usługodawca może zablokować konto Użytkownika z jednoczesnym poinformowaniem o tegóż przyczynie.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które:

  1. powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  2. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.

 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.

 5. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

 6. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizować poprzez Serwis.

 7. Usługodawca zapewnia następujące środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy

  2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem


POLITYKA COOKIES

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

 2. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, nie są one w żaden sposób przetwarzane lub przechowywane, tym samym nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika.


REKLAMACJE

 1. Użytkownik może składać reklamację odnoszące się do funkcjonowania usługi

 2. Wszystkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mail: blogkulinarny@slodko-ostro.pl lub listownie na adres: Agencja interaktywna Emocni.pl Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 31, 00 – 511 Warszawa.

 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres, który Użytkownik podał w reklamacji.

 5. Niedotrzymanie powyższego terminu dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga wiedzy specjalnej lub jest obiektywnie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 6. Usługodawca zobowiązany jest poinformować użytkownika o niemożności dotrzymania powyższego terminu, z podaniem powodów, wyznaczając nowy termin.


DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik podaje dane osobowe podaje dobrowolnie, jednak jest to konieczne do realizacji Usługi.

 2. Warunkiem założenia Konta jest podanie adresu email oraz imienia i nazwiska.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Emocni.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-511, przy ul. Nowogrodzkiej 31, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444844, kapitał zakładowy 5000 zł, legitymującą się numerem REGON 341299101 i numerem NIP 701 034 85 24.

 4. Warunkiem korzystania z darmowej Usługi jest wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych oraz wyrażenie zgody na wysyłkę informacji handlowej przez Usługodawcę, zawierającą informację dotyczące produktów i usług klientów Usługodawcy.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i w każdym momencie może je poprawić lub żądać ich usunięcia. Dokonać tego może poprzez skierowanie żądania listownie na adres Agencja interaktywna Emocni.pl Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 31, 00 – 511 Warszawa.

 7. W momencie, gdy Użytkownik zgłosi wniosek z takim żądaniem, automatycznie powoduje to niemożność dalszego świadczenia Usługi. Jest to niemożliwe z przyczyn technicznych i jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

 8. Konta, do których założenia zostały podane fałszywe dane identyfikacyjne, bedą usuwane z Serwisu

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu, przejęcia haseł, loginów przez osoby trzecie lub zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 3. Wszelkie komentarze, pytanie, problemy i uwagi związane z Usługą prosimy kierować na adres blogkulinarny@slodko-ostro.pl

 4. Wszystkie informacje dotyczące naruszenia przez Użytkowników zasad zawartych w Regulaminie, prosimy kierować na adres blogkulinarny@slodko-ostro.pl


ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego regulaminu, w momencie pojawienia się istotnych potrzeb związanych z merytorycznymi, technicznymi aspektami funkcjonowania serwisu czy też dla zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

 2. Zmiany regulaminu będą ogłaszane z 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śledź nas na
google+ facebook pinterest